Om SAMS

SAMS, Sveriges ArbetsMiljöSpecialister, är en rikstäckande ideell förening som samlar yrkesverksamma och studerande inom verksamhetsområdet arbetsmiljö. Föreningen bildades 1957 och har i idag drygt 500 enskilda medlemmar. SAMS styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet där mindre Team planerar och genomför aktiviteter (lokala och digitala).

Föreningens syfte och vision

Föreningens verksamhet bedrivs inom området hälsa – miljö – säkerhet, med huvudinriktning att förebygga arbetsmiljöproblem och skapa goda arbetsmiljöer med fokus på men inte begränsat till fysisk arbetsmiljö.

Föreningens syfte är att sprida kunskap bland medlemmarna, skapa olika forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt att verka för goda yrkesförutsättningar inom verksamhetsområdet.

SAMS ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt huvudsakliga arbete. SAMS styrka är våra medlemmar.

Vår vision är att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska fungera för det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet. SAMS medlemmar stöttar arbetsplatserna genom vår expertkunskap så att det blir det enkelt och effektivt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.