STADGAR

Stadgar för Sveriges arbetsmiljöspecialister, SAMS

STADGAR Antagna vid årsmöte 2000-04-05 inklusive ändringar antagna vid årsmöte 2002-05-15 samt 2020-05-14. 

SAMS Stadgar MAJ2020-OKT21

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Sveriges Arbetsmiljöspecialister, SAMS 

§ 2 Föreningens syfte och vision 

Föreningens verksamhet bedrivs inom området hälsa – miljö – säkerhet, med huvudinriktning att förebygga arbetsmiljöproblem och skapa goda arbetsmiljöer med fokus på men inte begränsat till fysisk arbetsmiljö.

Föreningens syfte är att sprida kunskap bland medlemmarna, skapa olika forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt att verka för goda yrkesförutsättningar inom verksamhetsområdet.

SAMS ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt huvudsakliga arbete. SAMS styrka är våra medlemmar.

Vår vision är att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska fungera för det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet. SAMS medlemmar stöttar arbetsplatserna genom vår expertkunskap så att det blir det enkelt och effektivt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

§ 3 Verksamhet 

Föreningens riksstyrelse har övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Den skall göra långsiktiga och årliga verksamhetsplaner. I verksamheten skall ingå kontakter med myndigheter, utbildningsanordnare, närstående bransch- och yrkesföreningar samt marknadsföring av medlemmarnas unika kompetens. Regional verksamhet som främjar föreningens syfte skall bedrivas av regionala avdelningar. Antalet regionala avdelningar fastställs av Föreningens årsmöte. Regionstyrelserna har ansvar för medlemskontakter och verksamhet i enlighet med 2§ på regional nivå. Om den regionala verksamheten motverkar föreningens syfte, om verksamheten upphör eller om regionens revisorer inte föreslår att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet kan ansvaret för den regionens verksamhet övertas av riksstyrelsen. Föreningens styrelse och regionstyrelsernas ordförande genomför gemensamma överläggningar två gånger per år, varvid styrelseledamot och regionordförande har samma förslags- och rösträtt. Föreningens styrelse utser inom sig kontaktpersoner med regionerna. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Medlemmar som accepterar förtroendeuppdrag för föreningens räkning ger samtidigt sitt samtycke till att deras namn och adressuppgifter läggs in på föreningens hemsida som allmän information. 

§ 4 Inträde i föreningen 

Medlemskap kan förvärvas av person som är studerande eller yrkesverksam inom föreningens verksamhetsområde enligt §2 och som vill verka för att realisera föreningens syfte enligt samma paragraf. Inval sker genom beslut i regionstyrelse. Uteslutning Medlem som underlåtit att betala stadgad avgift eller motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål på ett sätt som uppenbart skadar föreningens intressen kan uteslutas. Uteslutning beslutas av regionstyrelsen. Frågan om uteslutning får avgöras först efter att medlem givits möjlighet att inom 14 dagar yttra sig i ärendet. 

§ 5 Föreningens riksstyrelse 

Föreningens riksstyrelse, som utses av årsmötet, skall bestå av sju ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter. Ledamot av styrelsen väljs för en tid av två år och suppleanter för ett år. Vid val av styrelse ska eftersträvas att halva antalet ledamöters mandatperiod utgår varje år och att många regioner är representerade i styrelsen. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Ordförande väljs av årsmötet för en period av två år. Samma person bör i regel inte inneha ordförandeposten mer än två perioder i följd. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av de kallade är närvarande. När så är möjligt skall kallelse med föredragningslista utgå minst tio dagar före sammanträdet. Vid styrelse- och arbetsutskottssammanträde skall protokoll föras. Styrelseprotokoll skall för kännedom utsändas till de regionala avdelningarna. 

§ 6 Regional verksamhet 

Regionens styrelse, som utses av regionens årsmöte, skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter jämte två suppleanter Ledamot av styrelsen väljs för en tid av två år och suppleanter för ett år. Det bör eftersträvas att halva antalet ledamöters mandatperiod utgår varje år. Ordförande väljs av regionens årsmöte för en period av två år. Samma person bör inte inneha ordförandeposten mer än två perioder i följd. Regionstyrelsen är beslutsmässig då minst tre av de kallade är närvarande. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokoll från sammanträden samt andra handlingar av intresse tillställs riksstyrelsen för kännedom. Om regional verksamhet upphör skall tillgångarna förvaltas av föreningen i en särskild fond. Denna fond skall i första hand användas till att starta en ny regional verksamhet inom motsvarande geografiska område. Om detta inte lyckas inom tre år tillfaller fondens medel föreningen. 

§ 7 Årsmöten mm 

Föreningens årsmöte skall äga rum inom fem månader från verksamhetsårets slut och kungöras genom skriftlig eller digital kallelse till varje medlem. Kallelse utsänds senast fyra veckor före fastställd sammanträdesdag. 

Regionernas årsmöte skall äga rum inom tre månader från verksamhetsårets slut och före föreningens årsmöte. Kallelse till regionens årsmöte utsänds senast 14 dagar före fastställd sammanträdesdag. 

Medlemmar kan närvara vid årsmötet antingen fysiskt på plats eller genom digital uppkoppling. Vid digital uppkoppling krävs identitetskontroll för närvaro och röstning. 

Verksamhetsberättelse och förteckning över nya medlemmar skall finnas tillgänglig senast vid respektive årsmöte. Motion till årsmötet kan lämnas av enskild medlem eller av regionstyrelse. Motioner till ordinarie årsmöte ska vara lämnade senast tre veckor före mötet. 

Extra föreningsmöte hålls då riksstyrelsen med 2/3 majoritet och 2 regionstyrelser, revisorerna eller minst 50 medlemmar så skriftligen hos riksstyrelsen begär. Kallelse till extra föreningsmöte sker på samma sätt som till årsmöte. 

Extra medlemsmöte i regional avdelning hålls då styrelsen med 2/3 majoritet, revisorerna eller minst tio procent av medlemmarna i regionen skriftligt hos regionstyrelsen begärt det. Kallelse till extra medlemsmöte sker på samma sätt som till årsmöte. Vid omröstning äger varje närvarande medlem en röst. 

§ 8 Ärenden vid årsmöte 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om föreningens medlemmar blivit behörigen kallade. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

5. Revisionsberättelse. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Val av föreningens ordförande. 

8. Val av ledamöter jämte suppleanter i föreningens styrelse. 

9. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant för dem. 

10. Val av tre ledamöter i valberedningen jämte en suppleant. 

11. Motioner till årsmötet. 

12. Ärende som styrelsen upptagit i kallelsen till årsmötet. 

13. Styrelsens förslag till budget samt fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

14. Förslag till vilken ort nästa årsmöte skall förläggas. 

§ 9 Räkenskap och revision 

Föreningens och regionernas räkenskaper skall avslutas för kalenderår före februari månads utgång följande år. Kassören skall överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast vid februari månads utgång. Regionernas verksamhetsberättelse och bokslut skall skickas in till riksstyrelsen senast den sista mars. 

§ 10 Medlemsavgift 

Medlemsavgifter i föreningen fastställs av årsmötet. Avgift till regional avdelning fastställs vid regionens årsmöte. Till hedersmedlem utser årsmötet på riks-/eller regionstyrelses förslag den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat föreningen. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga medlemsavgift. Pensionärsmedlem erlägger reducerad avgift. 

§ 11 Valberedning 

Valberedningen föreslår medlemmar för val till styrelse och revisorer. Valberedningens förslag skall vara tillgängligt för medlemmarna 14 dagar före årsmötet. 

§ 12 Ändring av stadgarna 

Förslag till ändring av stadgarna behandlas av föreningens styrelse. Remiss från de regionala avdelningarna inhämtas innan ärendet avgörs av årsmötet. Förslag till stadgeändringar skall tillställas alla medlemmar tillsammans med kallelsen till årsmötet. För förslagets godkännande fordras 2/3 majoritet. 

§ 13 Upplösning av föreningen 

Upplöses föreningen skall tillgångarna förvaltas av Sveriges Arbetsmiljöspecialister, SAMS, i en särskild fond. Denna fond skall i första hand användas för att bilda en ny förening med motsvarande syfte. Om detta inte lyckas inom tre år disponeras fondens medel för att stödja verksamhet enligt § 2 i föreningens stadgar. För upplösning av föreningen erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte och mellan vilka minst en månad förflutit. 

SAMS Stadgar MAJ2020_OKT21