Vår förening

Ny organisation i SAMS för ökad medlemsnytta

Hej SAMS-medlem

2023 har varit ett omvälvande år med många spännande och livliga diskussioner om föreningens framtida organisation.

SAMS riksstyrelse har sett en bild av en förening med ojämlika förutsättningar för föreningens medlemmar och har haft en dialog med föreningens regionstyrelser. Medlemsnyttan har varit och är riksstyrelsens huvudsakliga fokus under denna process. SAMS skall erbjuda samma förmåner till föreningens medlemmar oavsett bostadsort. Utöver detta vill vi underlätta arbetet för de medlemmar som gör ett viktigt arbete i föreningen med sin tid och engagemang för att planera aktiviteter för SAMS medlemmar.

Vid Riks årsmöte 2022 fick riksstyrelsen i uppdrag att utvärdera och planera för en sammanslagning av föreningen – med syftet att underlätta det lokala engagemanget och erbjuda aktiviteter för samtliga medlemmar i SAMS.

Vid Riksstyrelsens ordinarie årsmöte den 24 maj 2023 röstade medlemmarna för en sammanslagning av SAMS. Detta innebar stadgeändringar och justering av styrelsesammansättning vilket krävde ett uppföljande/extra årsmöte. Vid detta möte, den 2 oktober 2023, invaldes valberedningens föreslagna styrelsemedlemmar.

Under hösten har sedan den nya riksstyrelsen arbetat intensivt med att bland annat identifiera och tydliggöra ansvarsområden, arbetssätt och kommunikation (internt och externt). SAMS är en ideell förening. Därför är det extra viktigt med enkelhet, tydlighet i våra arbetssätt vilket i förlängningen skall ge arbetsglädje för dem som engagerar sig extra, samt för dess medlemmar!

Riksstyrelsen anar en stor utmaning i denna process men ser med tillförsikt an verksamhetsår 2024, ett år där vi alla gör vårt bästa i att få den nya organisationen att fungera. Vi prövar oss fram genom att identifiera, riskbedöma, åtgärda och utvärdera vår förening.

Vision

SAMS ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt huvudsakliga arbete.
SAMS styrka är våra medlemmar.

Mission
SAMS medverkar till en utveckling så att arbetsmiljön blir sund och säker så att vi kan arbeta, trivas och må bra högt upp i åldrarna. SAMS stöttar och utvecklar organisationer, företag och arbetsplatser så att de utvecklar sin arbetsmiljökompetens och förmåga att skapa goda arbetsmiljöer genom att förebygga och minimera risker. SAMS tillvaratar alla de kompetenser som behövs för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö, bland annat chefer, anställda och skyddsombud och andra företagshälsovårdskompetenser. Inom SAMS stöttar vi varandra genom kollegialt utbyte i nätverk och arbetar tillsammans med vår kompetensutveckling.

Strategi
SAMS ska aktivt arbeta för att organisera personer som aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna (t.ex. arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, BAS-U och -P, arbetsmiljöstrateger, arbetsmiljöspecialister, HSE-rådgivare), i företag och organisationer. En viktig målgrupp är de studenter som håller på att utbilda sig till arbetsmiljöingenjörer. Vi ska delta och synas i de sammanhang där arbetsmiljöfrågorna är i fokus, ex vis konferenser som Gilla jobbet, arbetsmiljöriksdagen, SSG-konferensen. SAMS ska vara en stark samtalspartner till Arbetsmiljöverket, forskningsinstitut, högskolor och andra organisationer som verkar för arbetsmiljöfrågor och säkerhet.