Om SAMS

Föreningens verksamhet bedrivs inom området hälsa – miljö – säkerhet, med huvudinriktning att förebygga arbetsmiljöproblem och skapa goda arbetsmiljöer med fokus på men inte begränsat till fysisk arbetsmiljö.

Föreningens syfte är att sprida kunskap bland medlemmarna, skapa olika forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt att verka för goda yrkesförutsättningar inom verksamhetsområdet. 

Vision

SAMS ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt huvudsakliga arbete.
SAMS styrka är våra medlemmar.

Mission
SAMS medverkar till en utveckling så att arbetsmiljön blir sund och säker så att vi kan arbeta, trivas och må bra högt upp i åldrarna. SAMS stöttar och utvecklar organisationer, företag och arbetsplatser så att de utvecklar sin arbetsmiljökompetens och förmåga att skapa goda arbetsmiljöer genom att förebygga och minimera risker. SAMS tillvaratar alla de kompetenser som behövs för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö, bland annat chefer, anställda och skyddsombud och andra företagshälsovårdskompetenser. Inom SAMS stöttar vi varandra genom kollegialt utbyte i nätverk och arbetar tillsammans med vår kompetensutveckling.

Strategi
SAMS ska aktivt arbeta för att organisera personer som aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna (t.ex. arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, BAS-U och -P, arbetsmiljöstrateger, arbetsmiljöspecialister, HSE-rådgivare), i företag och organisationer. En viktig målgrupp är de studenter som håller på att utbilda sig till arbetsmiljöingenjörer. Vi ska delta och synas i de sammanhang där arbetsmiljöfrågorna är i fokus, ex vis konferenser som Gilla jobbet, arbetsmiljöriksdagen, SSG-konferensen. SAMS ska vara en stark samtalspartner till Arbetsmiljöverket, forskningsinstitut, högskolor och andra organisationer som verkar för arbetsmiljöfrågor och säkerhet.