Latest Past Evenemang

Region Norr årsmöte

Digitalt

Klicka här för att ansluta till mötet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEyNGMwY2MtZWY1Zi00YWVjLWIwOWItZGZiMThlZDhlMGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34b221f-acd4-4e44-92f8-1215a965d42a%22%2c%22Oid%22%3a%2239d4828f-944d-4110-894c-a40fac7ac8ca%22%7d>