Arbetsmiljökunskap

Behöver du sätta dig in i nya arbetsmiljöfrågor? Här finns tips och länkar till sidor som du kan ha nytta av inom följande ämnesområden. Tycker du att något bra material saknas? Maila gärna till webmaster@samssverige.se så kompletterar vi listan.

  • Belastningsergonomi
  • Belysning och synergonomi
  • Buller och vibrationer
  • Elektromagnetiska fält och optisk strålning
  • Kemiska och mikrobiologiska hälsorisker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Temperatur och klimat
  • Ventilation

Belastningsergonomi

Arbetsmiljöverket har temasidor om ergonomi.

Ergonomi för ett gott arbete. ”En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och främja långsiktig hälsa. Den gavs ut första gången år 2007 och har nu omarbetats bland annat med anledning av nya forskningsresultat och ny lagstiftning. Boken vänder sig främst till arbetsgivare, arbetsledare, skyddsombud, tekniker och företagshälsovård.”

Belysning och synergonomi

Syn och belysning i arbetslivet. ”Det här är en faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Boken visar hur viktigt det är med bra belysning för att arbeta effektivt och för att undvika belastningsskador och olyckor. Ofta kan enkla åtgärder ge stor effekt.” Utgiven av Prevent. Observera att boken kostar.

Material om ljus finns också på Ljuskulturs webbplats. Ljuskultur ges ut av Belysningsbranschen.Buller och vibrationer

Buller

Arbetsmiljöverket har temasidor om buller. Arbetsmiljöverket har också gett ut en bok, Buller och bullerbekämpning. Prevent har en checklista om buller och vibrationer.

Vibrationer

Arbetsmiljöverket har temasidor om vibrationer. Prevent har en checklista om buller och vibrationer.

Elektromagnetiska fält och optisk strålning

Arbetsmiljöverket har temasidor om elektromagnetiska fält.

Prevent har gett ut en checklista om optisk strålning.

Arbetsmiljöverket har en temasida om laser och Prevent har en checklista om optisk strålning från Laser.

Företagshälsovård

Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder. SOU 2011:63. Denna bok har tagits fram på uppdrag av Företagshälsovårdsdelegationen, som grundbok/studiehandbok för utbildning av alla professioner inom företagshälsovården. GRATIS! om man laddar ner den från nätet.

Kemiska och mikrobiologiska hälsorisker

Kemiska hälsorisker

Arbetsmiljöverket har flera temasidor om kemiska risker och luftföroreningar, bland annat om asbest, hudexponering, hygieniska gränsvärden, kemitillstånd, kvarts och stendamm och nanomaterial.

KemiGuiden är en webbplats som utvecklats som stöd för småföretagens kemikaliearbete, men är användbar också för kemikaliearbetet i större företag. KemiGuiden beskriver vilka lagar och regler som gäller men ger framför allt råd om hur man kan göra för att klara lagar och regler. Här finns tips och råd om de rutiner som behöver ingå i kemikaliearbetet, t ex förteckning, riskbedömning, medicinska kontroller mm. GRATIS!

Kemiska ämnen är en ”komplett databas för dem som hanterar eller ansvarar för kemikalier på arbetsplatsen. Databasen är enkel och användarvänlig. I databasen Kemiska ämnen beskrivs hälsoriskerna och hur man skyddar sig mot dem. Den förklarar också hur kemiska ämnen ska hanteras och hur de ska transporteras. Dessutom innehåller den märkning och klassificering enligt gällande regelverk. Databasen uppdateras kontinuerligt med nya ämnen, fakta och bestämmelser. Nuvarande version innehåller cirka 34 000 kemiska ämnen.” Observera att Kemiska ämnen kostar. För närvarande är priset 3 000:-/år (2014)

Vill du läsa in dig på området kemiska hälsorisker? Tre bra och ambitiösa utbildningsmaterial har utvecklats i samarbete mellan internationella yrkershygienikerorganisationer. GRATIS!

Health effects of hazardous substances

Measurement of hazardous substances

Control of hazardous substances

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket har temasidor om mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker är en bok utgiven av Prevent, som numera har utgått ur sortimentet. IVLs arbetsmiljögrupp har en restupplaga och du kan få ett ex utan kostnad om du hör av dig till Ann-Beth Antonsson. Mikroorganismer finns normalt överallt och de flesta är ofarliga för människan. Ibland utgör mikroorganismer dock ett hälsoproblem. Den här boken behandlar de arbetsmiljöproblem som kan uppstå på grund av mikroorganismer och deras toxiner (gifter). Boken tar upp arbetsmiljöer där problem kan uppstå, vad mikroorganismer är och vilka hälsoeffekter de ger. Här finns också detaljer om mätmetoder sammanställda i en bilaga. Boken riktar sig främst till arbetsgivare, skyddsombud, företagshälsovård och arbetsmiljöexperter.

Personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket har temasidor om personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd.nu är en webbplats om andningsskydd. Här finns info om inköp, användning och underhåll av andningsskydd. Webbplatsen innehåller också filmer som visar hur andningsskydd ska användas och underhållas. GRATIS!

Ventilation

Arbetsmiljöverket har temasidor om luft och ventilation. Sidan Inomhusmiljö och luftkvalitet kan också vara intressant.

Boken Ventilation på arbetsplatsen är utgiven av Prevent. Observera att boken kostar.

Checklista Ventilation, utgiven av Prevent är ett stöd för att kontrollera ventilationssystemet.

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor. IVL-rapport B2166-P. En kort sammanfattning om sådant man kan tänka på vid planering och underhåll av ventilation och vad man kan undersöka om det är klagomål på luftkvalitén och orsaken misstänks vara dåligt fungerande ventilationssystem. GRATIS!

Temperatur och klimat

Arbetsmiljöverket har temasidor om temperatur och klimat.